Spracovanie osobných údajov

Identifikačné údaje

Správcom osobných údajov je firma Peter Kurtulík, sídlom Kladnianska 1, 821 05 Bratislava, IČO: 37 348 647.
Kontaktné údaje predávajúceho: eMail: cosmetics@intt.sk mobil: +421 948 31 77 55

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu intt.sk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a firmou Peter Kurtulík. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka, ponikateľa alebo firmy: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka, IČO, DIČ, IČDPH, a číslo účtu IBAN
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:
- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu intt.sk, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti firmy Peter Kurtulík

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail cosmetics@intt.sk

Príjemcovia osobných údajov

Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku zásielok k zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ.

Firma Peter Kurtulík so sídlom Kladnianska 1, 821 05 Bratislava, IČO: 37 348 647, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva.

Správa subjektu údajov

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
na prístup k osobným údajom
na opravu osobných údajov
na obmedzenie spracovania osobných údajov
na výmaz osobných údajov
na prenositeľnosť osobných údajov
vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

Zabezpečenie osobných údajov

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v elektronickej alebo listinnej podobe.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového obchodu intt.sk potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu intt.sk